แนะนำหนังสือ: Developing and Managing Talent

image แนะนำโดย:
ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
p_arporn11@yahoo.com และ arporn@thaiskillplus.com

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การพัฒนา Talent ซึ่งบางองค์การได้กล่าวว่า Talent คือ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสามารถดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร สำหรับองค์การบางแห่ง Talent สามารถกำหนดให้มีขึ้นได้ในทุกระดับพนักงานไม่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด Talent แบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบทั่วไป ๆ องค์การทุกแห่งได้ตกลงร่วมกันว่าการพัฒนา Talent เป็นเรื่องที่ต้องทำ เนื่องจากกลุ่มคนที่เป็น Talent จะเป็นบุคคลที่สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้ในองค์การ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในองค์การ

การรักษา Talent จึงเป็นหน้าที่และภารกิจหลักขององค์การ และจากงานวิจัยได้กล่าวว่าผู้จัดการจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างความผูกพันในการทำงานของกลุ่มพนักงานดังกล่าว แนวทางการพัฒนา Talent นั้นไม่ควรมุ่งเน้นไปเพียงแค่การฝึกอบรมเท่านั้น เนื่องจากการฝึกอบรมอย่างเดียวไม่สามารถช่วยทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ และความสามารถของกลุ่ม Talent ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้นการพัฒนา Talent จำเป็นจะต้องถูกกำหนดขึ้นมาอย่างมีกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการขององค์การ พบว่าสิ่งที่องค์การต้องการมากที่สุดคือการทำให้พนักงานในองค์การเกิดการเรียนรู้ กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizations) ขึ้นมาในองค์การ Peter Senge ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Fifth Discipline นั้นได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นวิสัยทัศน์ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ จากนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี Talent ทำหน้าที่ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในองค์การ

ผู้เชี่ยวชาญ Rosabeth Moss Kanter เขียนหนังสือเรื่อง “The Change Masters-Corporate Entrepreneurs at Work (1983)” กล่าวว่าการพัฒนาพนักงานดาวเด่นให้ได้ผลนั้น ผู้บริหารระดับสูงจำเป็นจะต้องให้อำนาจแก่พนักงานกลุ่มนั้นในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำพาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การ การมอบอำนาจ หรือ Empowerment จึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา Talent เป็นการสร้างสถานการณ์และบรรยากาศให้พนักงานดาวเด่นสามารถตัดสินใจในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะก่อให้เกิดการ Empowerment ก็คือ 1) การสร้างวัฒนธรรมที่เปิดใจ การให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยการซื่อสัตย์ 2) การสร้างความเป็นผู้นำที่ก่อให้เกิดการ Empowerment 3) เน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ 4) ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจและมีความผูกพัน มีส่วนร่วมต่อองค์การ 5) พนักงานควรจะเข้าใจและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์องค์การ 6) ผู้บริหารระดับสูงควรจะไว้วางใจพนักงาน 7) พนักงานจะต้องมีความผูกพันต่อองค์การ 8) วัฒนธรรมองค์การควรจะต้องอนุญาตให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 9) ผู้จัดการควรจะมีบทบาทของการเป็นผู้สอนและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้ทีมงานทำงานได้สำเร็จตามที่ต้องการ และ 10) จะต้องมีเครื่องมือวัดความสำเร็จของการ Empowerment

พบว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การกล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนา Talent ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานดาวเด่นมีความต้องการแสดงพฤติกรรมและสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์การ Fredrick W.Taylor ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้คิดค้นแนวคิด “The principles of scientific management” ในปี 1911 เขากล่าวว่าการพัฒนาผลงานของพนักงานให้เกิดขึ้นนั้นจำเป็นจะต้องสร้างหลักเกณฑ์การทำงาน มีการวางแผนงาน การนำไปปฏิบัติด้วยการให้โบนัสและรางวัลจูงใจ

นอกจาก Fredrick W.Taylor ยังมีผู้รู้อีกหลายท่านที่ได้กล่าวถึงแนวคิดการจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะกับพนักงานดาวเด่น ได้แก่ Elton Mayo ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ Hawthorne Study สรุปว่าสังคมและสภาพแวดล้อมการทำงานจะมีผลสภาพจิตใจการทำงานของพนักงาน และเมื่อไหร่ก็ตามที่พนักงานดาวเด่นรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสุขในการทำงาน พวกเขาจะไม่อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์การ Abraham Maslow ได้กล่าวถึงลำดับขั้นของการจูงใจพนักงาน พนักงานดาวเด่นมีความต้องการการยอมรับจากสังคม (Self Esteem) และการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (Self Actualization) มากกว่าพนักงานปกติ Douglas McGregor อธิบายว่าพนักงานดาวเด่นจะเป็นบุคคลที่ชอบทำงาน มีความรับผิดชอบในการทำงาน ไม่ชอบการบังคับบัญชาหรือการชี้นำมากนัก เปรียบกับทฤษฎี Y ที่มองความสำคัญของคนในองค์การ คนต้องการอิสระในการทำงาน Frederick Herzberg เขียนหนังสือเกี่ยวกับ Motivation to Work มองว่าปัจจัยที่ช่วยทำให้พนักงานดาวเด่นพอใจจะเรียกปัจจัยนั้นว่า ปัจจัยจูงใจ หรือ Motivate Factors โดยเน้นไปที่การมอบหมายงานที่ท้าทาย (Job Enrichment) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานดาวเด่นเกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้น David McClelland กล่าวว่าพนักงานดาวเด่นต้องการความสำเร็จในการทำงาน (Achievement Needs) สอดคล้องกับการวิจัยของ Abraham Maslow ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จในโปรแกรมการจูงใจพนักงานดาวเด่นนั้นจะประกอบไปด้วย ความจริงใจ ความยุติธรรม ช่วงเวลา ความบ่อยครั้ง ความยืดหยุ่น ความเหมาะสม และความเที่ยงตรง

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการพัฒนา Talent กับการใช้ E-Learning เนื่องจากพนักงานดาวเด่นมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่งความรู้จะแบ่งเป็นความรู้ภายในตัวบุคคลหรือที่เรียกว่า Tacit Knowledge และความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกว่า Explicit Knowledge การใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้พนักงานดาวเด่นเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่ทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือ e-learning ซึ่ง Bill Gates ได้กล่าวว่า “ข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง คนทำงานสามารถหาข้อมูลที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาในสายงานของตนเองได้ พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านผู้สอนที่ดีที่สุดในทุกหนทุกแห่ง”

นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงผู้นำที่เป็น Talent นั้นจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีแรงจูงใจสูง มีความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความเป็นผู้ใหญ่ และความอยากรู้อยากเห็น พบว่ามีผู้รู้ต่าง ๆ ได้กล่าวถึงแนวคิดการเป็นผู้นำ เช่น Steven Covey กล่าวถึงคุณลักษณะ 5 ประการของผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้แก่ ความกล้าในการปรับเปลี่ยนระบบ การสร้างให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน การทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม การเป็นตัวอย่างที่ดี และการสนับสนุนพนักงานด้วยใจ เป็นต้น รวมถึงจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การสรรหาและการรักษาพนักงานดาวเด่นไว้หลากบริษัทด้วยกัน เช่น Hilton, Eversheds, Unilever UK, Microsoft Ltd และ Bettys & Taylors of Harrogate เป็นต้น

Advertisements

เกี่ยวกับ นายกาฝาก
บล็อกเกอร์สายรีวิวที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี จิตวิทยา และทรัพยากรมนุษย์ และเนื่องจากได้ร่ำเรียนปริญญาโทภาควิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (แต่ไม่จบเพราะมัวแต่เอาความรู้มาใช้จริง จนลืมทำวิทยานิพนธ์) จึงคิดว่าจะเป็นการดีที่จะนำความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล และจิตวิทยาที่ได้ มาเผยแพร่เพื่อคนอื่นๆ ต่อ ... ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา โซเชียลมีเดีย ดิจิตอลมาเก็ตติ้ง และเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มบริษัท Adecco Thailand ในด้านเนื้อหากับโซเชียลมีเดีย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: